Онлайн бүртгэл

Улаанбаатар хотоос ҮТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид 2020 оны 04 сарын 01-ний өдрөөс элсэлтийн бүртгэл http://utisonline.unicon.mn/enroll вэб хаягаар бүртгэж эхлэнэ.

Аймаг орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг Монголын Их, Дээд Сургуулиудын Консорциум /МИДСК/ зохион байгуулна.