ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Монгол улсын үндэсний хөгжил бодлого, улс орны эрэлт хэрэгцээг хангахуйц техник технологийн дэвшлийг ашиглах чадвартай, цаашид өөрөө өөрийгөө шинжлэх ухаан, технологи үйлдвэрлэлийн салбарт шинэ бүтээл үйлдвэрлэл, шилдэг менежментийг нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлэх онол, дадлагын өргөн мэдлэгтэй, эх оронч үзэл суртахуунтай боловсон хүчнийг бэлтгэхэд оршино.

Цэс