Хэрэгцээний судалгаа

Хэрэгцээний судалгаа

Хэрэгцээний судалгаа

<ol> <li>Судалгааны зорилго: Цахилгааны инженер мэргэжлийн хөтөлбөрийн агуулгыг шинэчилэх.</li> <li>Сулалгааны хамрах хүрээ: Монгол улсын их дээд сургуулийн багш, оюутан, ажил олгогч ААНБ</li> <li>Судалгааны хугацаа: 2018.04.20-2018.05.30</li> <li>Судалгаанд оролцогсод: Үндэсний Техникийн Их Сургууль, ШУТИС, Эрдмийн хишиг ЕБС, &ldquo;Дулааны цахилгаан станц&rdquo; ТӨХК-2,&nbsp;&ldquo;Дулааны цахилгаан станц&rdquo; ТӨХК-4, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, &ldquo;Дулааны шугам сүлжээ&rdquo; ТӨХК, &ldquo;Энержитех&rdquo;ХХК зэрэг байгууллагуудын 45 оюутан, 8 багш, 6 ажил олгогч байгууллагын 43 инженер, техникийн ажилчид хамрагдсан.</li> </ol> <p>Асуулгын дэлгэрэнгүй үр дүнг дараахь холбоосоор орж үзнэ үү.</p> <p><a href="https://prezi.com/p/hiwzwfoskcyu/questionnaire/?fbclid=IwAR0SD03y4Y8a7P2zhxWJdX9yHjSmF1JGeSJRPEiB96Er1U2eloxZJPpy5yc">https://prezi.com/p/hiwzwfoskcyu/questionnaire/?fbclid=IwAR0SD03y4Y8a7P2zhxWJdX9yHjSmF1JGeSJRPEiB96Er1U2eloxZJPpy5yc</a></p>

Хуваалцах

Шинэ мэдээлэл

Мэдээ,мэдээлэл