Зорилго, зорилт

Зорилго, зорилт


 

Зорилго

Монгол улсын үндэсний хөгжил бодлого, улс орны эрэлт хэрэгцээг хангахуйц техник технологийн дэвшлийг ашиглах чадвартай, цаашид  өөрөө өөрийгөө шинжлэх ухаан, технологи үйлдвэрлэлийн салбарт шинэ бүтээл үйлдвэрлэл, шилдэг менежментийг нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлэх онол, дадлагын өргөн мэдлэгтэй, эх оронч үзэл суртахуунтай боловсон хүчнийг бэлтгэхэд оршино

.

Зорилт

Сургалтын агуулгыг олон улсын жишигт ойртуулан , чанар үр дүнг дээшлүүлэх

Их сургуулийн удирдлагын чадавхийг дээшлүүлж, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож судалгааны их сургууль болох

Багшлах боловсон хүчний хангамж, чадварыг сайжруулах

Сургалт явуулах, сурч боловсрох, ажиллах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлж үйлчилгээг сайжруулах

Эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх

.

Алсын хараа

Сургалтын чанар, өгөөж сайжирна

Нийгмийн хөгжил дэвшилд нөлөө үзүүлнэ

Сургуулийн нэр хүнд өсч, санхүүгийн чадавхи сайжирна