Хэрэгцээний судалгаа

  1. Судалгааны зорилго: Цахилгааны инженер мэргэжлийн хөтөлбөрийн агуулгыг шинэчилэх.
  2. Сулалгааны хамрах хүрээ: Монгол улсын их дээд сургуулийн багш, оюутан, ажил олгогч ААНБ
  3. Судалгааны хугацаа: 2018.04.20-2018.05.30
  4. Судалгаанд оролцогсод: Үндэсний Техникийн Их Сургууль, ШУТИС, Эрдмийн хишиг ЕБС, “Дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-2, “Дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-4, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, “Дулааны шугам сүлжээ” ТӨХК, “Энержитех”ХХК зэрэг байгууллагуудын 45 оюутан, 8 багш, 6 ажил олгогч байгууллагын 43 инженер, техникийн ажилчид хамрагдсан.

Асуулгын дэлгэрэнгүй үр дүнг дараахь холбоосоор орж үзнэ үү.

https://prezi.com/p/hiwzwfoskcyu/questionnaire/?fbclid=IwAR0SD03y4Y8a7P2zhxWJdX9yHjSmF1JGeSJRPEiB96Er1U2eloxZJPpy5yc

0 Comments

Leave A Reply