Докторын ангид оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл

ДОКТОРЫН СУРГАЛТ

Д/д

Мэргэжлийн нэр

Сургалтын хэлбэр

Суралцах хугацаа

 Тавигдах шаардлага

1

Цахилгааны
инженер

өдөр

жил

Тухайн салбарын магистрын зэрэгтэй байна.

2

Барилгын
инженер

өдөр

жил

 Тухайн салбарын магистрын зэрэгтэй байна.

 

 

 

0 Comments

Leave A Reply