Магистрын сургалтанд оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл

МАГИСТРЫН СУРГАЛТ

Д/д Мэргэжлийн нэр Сургалтын хэлбэр Суралцах хугацаа Тавигдах  шаардлага
1 Цахилгааны инженер өдөр 1.5 жил Тухай салбарын бакалаврын зэрэгтэй байна.
2 Барилгын инженер өдөр 1.5 жил Тухай салбарын бакалаврын зэрэгтэй байна.
3 Дулааны инженер өдөр 1.5 жил Тухай салбарын бакалаврын зэрэгтэй байна.
4 Сантехникийн инженер өдөр 1.5 жил Тухай салбарын бакалаврын зэрэгтэй байна.
5 Бизнесийн удирдлага өдөр 1.5 жил Тухай салбарын бакалаврын зэрэгтэй байна.

 

 

 

 

0 Comments

Leave A Reply