Бакалаврын оройн ангид оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл

БАКАЛАВРЫН ОРОЙН АНГИ 

Д/д

Мэргэжлийн нэр

Сургалтын хэлбэр

Суралцах хугацаа

     Тавигдах шаардлага

1

Цахилгаан хангамжийн
инженер

Орой

2.5 жил 

 Бакалаврын зэрэгтэй байх

2

Дулаан цахилгаан
станцын инженер

Орой

2.5 жил

 Бакалаврын зэрэгтэй байх

3

Авто инженер

Орой

2.5 жил

 Бакалаврын зэрэгтэй байх

4

Авто замын
барилгын
инженер

Орой

2.5 жил

 Бакалаврын зэрэгтэй байх

5

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн
барилгын
инженер

Орой

2.5 жил

 Бакалаврын зэрэгтэй байх

6

Сантехникийн инженерийн
байгууламж

Орой

2.5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

7

Уул уурхайн
ашиглалтын
технологи

Орой

2.5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

8

Архитектур

Орой

2.5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

9

Геодези

Орой

2.5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

10

СанхүүНягтлан
бодох бүртгэл

Орой

2.5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

11

Бизнесийн удирдлага

Орой

2.5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 

 

 

 

 

0 Comments

Leave A Reply