Бакалаврын өдрийн ангид оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл

БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН АНГИ 

Д/д

Мэргэжлийн нэр

Сургалтын хэлбэр

Суралцах хугацаа

ЭЕШ-аар өгөх
хичээлийн
нэр босго
оноо

1

Цахилгаан хангамжийн
инженер

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

2

Дулаан цахилгаан
станцын инженер

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

3

Авто инженер

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

4

Авто замын
барилгын
инженер

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

5

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн
барилгын
инженер

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

6

Сантехникийн инженерийн
байгууламж

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээлБосго
оноо : 480 түүнээс дээш

7

Уул уурхайн
ашиглалтын
технологи

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

8

Архитектур

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

9

Геодези

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

10

СанхүүНягтлан
бодох бүртгэл

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

11

Бизнесийн удирдлага

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

12

Аялал жуулчлалын
менежмент

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл , гадаад
хэл

Босго оноо :
480 түүнээс
дээш

13

Компьютер, математикийн
багш

өдөр

4 жил

Математик эсвэл
байгалийн
шинжлэх ухааны аль нэг
хичээл Босго оноо
: 480 түүнээс
дээш

14

Гадаад хэлний
орчуулагч

өдөр

4 жил

Гадаад хэл

Босго оноо:
480 түүнээс
дээш

 

 

 

 

 

0 Comments

Leave A Reply