САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Санхүүгийн менежмент мэргэжлээр төгсөгч:

Эдийн засаг, банк санхүү, нябо бүртгэл, татвар, даатгал, аудит, тайлан тооцоо зэрэг мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг гүнзгийрүүлж судлан орлого үр дүнгийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, цалин МХ, ҮХ, БМ бүх баримтыг бөглөх, эздийн өмчийн өөрчлөлт, татварын бүртгэлийн цогц сургалт, ААНБ-ийн улирал, жилийн эцсийн санхүү, татварын тайлан гаргах зэрэг дадлага чадварыг эзэмшин нябо бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулах технологи ажиллагаа, бүртгэл тайлагналын олон улсын болон үндэсний стандарт, санхүүгийн шинжилгээний арга барилыг эзэмшсэн мэргэжилтэн болж төгсөнө.

Цэс